AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l’ús del lloc web openhousepalma.org (en endavant, el WEB), del qual és propietari l’Associació Cultural Open House Palma (en endavant, EL PROPIETARI).

Qualsevol visitant del portal tendrà consideració d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que podrà sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del WEB de conformitat a les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI o enfront de tercers de qualssevulla danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.

Identificació i comunicacions

El PROPIETARI, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informa que la denominació social és Associació Cultural Open House Palma, amb NIF G16668725 i domicili al Carrer d’En Bosc, 27, 07002 Palma.

L’ Associació Cultural Open House Palma per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Palma és una associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el número 311000010591 de la Secció Primera.

Per a comunicacions amb el PROPIETARI podeu fer servir l’adreça electrònica info@openhousepalma.org, així com l’adreça postal indicada més amunt. Totes les notificacions i comunicacions entre el PROPIETARI i l’usuari tendran consideració d’eficaces, a tots els efectes.

Condicions d’accés i utilització

El WEB i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a prèvia complementació del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI i serà el responsable únic de les manifestacions falses o inexactes que aporti. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI i a no usar-los, entre d’altres per:


  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, de manera general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al WEB i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI o de tercers i, donat el cas, d’extreure cap mena d’informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI o de tercers.Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o un tercero.
  5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o un tercer.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar qualsevol contingut del WEB, sempre que no es compti amb el vistiplau o autorització del titular dels corresponents drets.
  7. Recavar dades amb finalitats publicitàries o remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb la finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense mitjançar prèvia sol·licitud i consentiment.


Tots els continguts del WEB, com texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat del PROPIETARI, sense que puguin entendre-se’n cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests, més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.


L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI dels seus continguts o serveis.


EL PROPIETARI no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi segons als mateixos.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El PROPIETARI es reserva el dret a interrompre l’accés als serveis en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errades del subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.


En conseqüència, el PROPIETARI no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del WEB ni dels seus serveis. La utilització dels mateixos per part de l’usuari es du a terme per compte propi i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats al PROPIETARI.


A més a més, el PROPIETARI no assumeix cap mena de responsabilitat de la utilització que l’usuari faci dels materials disposats al WEB, siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del mateix WEB o de tercers; dels eventuals danys i perjudicis causats per un funcionament normal o anòmal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés als serveis i, en general, de les errades o problemes que es generin del desenvolupament dels elements tècnics que formen el servei; dels continguts a aquelles pàgines que l’usuari pugui accedir des d’enllaços inclosos al WEB; dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests puguin estar units al PROPIETARI de manera contractual.


De la mateixa manera, el PROPIETARI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o altres elements lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents o sistemes d’emmagatzematge de dades.


El PROPIETARI no serà responsable en cap cas d’errades o retards en l’accés als serveis per part de l’usuari quan introdueixi les seves dades a un formulari, o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa, causes de cas fortuït o causa major o qualsevol altra contingència imprevisible aliena; errades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrats totals o parcials o transmissions incompletes; errors o danys produïts al WEB per l’ús deficient o de mala fe par part de l’usuari; i la no operativitat en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari para l’enviament d’informació.

Procediment en cas d’activitats il·lícites

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.


Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web del PROPIETARI, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Espanya.