POLÍTICA DE PRIVADESA

A través de la present política de privacitat, OPEN HOUSE PALMA informa a totes les persones que naveguin y accedeixin al lloc web http://www.openhusepalma.org sobre el tractament de les dades personals realitzats, seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència.


Algunes consideracions prèvies inclouen que l’accés al lloc web no requereix d’un registre previ; l’usuari o usuària amb la seva navegació accepta en la totalitat la política de privacitat i la política de cookies; i que, abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través d’un formulari de contacte de la pàgina web, l’usuari o usuària ha de llegir i acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat del tractament de les dades proporcionades i les finalitats indicades.


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta el tractament de dades personals i la lliure circulació de les mateixes i subsidiàriament en allò no regulat en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, s’informa:

1 Responsable del tractament de les dades de caràcter personal:

Denominació social:

Associació Cultural Open House Palma per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Palma

CIF

G16668725

Domicili social

Carrer d’En Bosc, 27, 07002 Palma

E-mail

info@openhousepalma.org 

2 Finalitat

Qualsevol dada personal facilitada al visitar qualsevol de les pàgines del nostre web, serà tractada de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran recollits, tractats i utilitzats per finalitats lícites, legítimes i informades.


Depenent de la categoria del interessat, tractam la informació que se’ns facilita amb les següents finalitats:


Consultes

Gestionar l’enviament d’informació sol·licitada i/o resoldre els dubtes plantejats. 

Patrocinadors

Gestionar la potencial relació comercial i/o professional; gestionar l’enviament d’informació sol·licitada i/o resoldre els dubtes plantejats, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès.

Inscripcions i concursos

Gestionar la inscripció a les diferents activitats i concursos organitzats per l’associació; presa de fotografies de l’esdeveniment i publicació de les mateixes a la pàgina web i xarxes socials; resoldre els dubtes plantejats; facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès.

Voluntariat

Gestionar la inscripció a l’equip de voluntariat de l’Open House Palma; gestionar el procés de selecció de voluntaris i voluntàries; presa de fotografies de l’esdeveniment i publicació de les mateixes a la pàgina web i xarxes socials.

Comunicacions

Fer arribar informació d’interès sobre les nostres activitats, els nostres serveis, notícies rellevants i novetats.

Imatges

Als esdeveniments, activitats i visites es prendran fotografies per ésser penjades a la nostra pàgina web, xarxes socials i diferents suports en paper per donar major visibilitat a les activitats organitzades des de l’associació. L’autorització s’entén sense contraprestació i no fixa cap límit de temps. Respecte a les persones anònimes: la informació gràfica sobre un acte o esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada apareixi com a merament accessòria. 


En tot cas, correspon a l’usuari o usuària l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-los actualitzats. Open House Palma es reserva el dret d’excloure dels serveis i procedir a la cancel·lació del servei a tot aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense prejudici d’altres accions que procedeixin en Dret.


Les dades que sol·licitam són adequats, pertinents i estricament necessaris i en cap cap existeix l’obligació de cedir-los, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

3 Destinataris

OPEN HOUSE PALMA no comunicarà les seves dades personals en cap cas a tercers, excepte s’informi expressament.


Addicionalment, informam que determinades dades, en virtud de les normatives vigents o de la relació contractual que es mantengui amb OPEN HOUSE PALMA, podran ser comunicats a: bancs i entitats financeres per tal del cobrament dels serveis contractats i/o productes comprats; o a administracions o organismes públics amb competències en els sectors d’activitat d’OPEN HOUSE PALMA, quan així ho estableixi la normativa vigent.


Per a l’enviament de comunicacions comercials es fa servir la plataforma MailChimp, que es troba adherida als Estats Units d’Amèrica. En aquest cas, és d’aplicació a les entitats certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA, Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016.

4 Drets

Els drets de protecció de dades dels que són titulars els interessats són:


  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret de rectificació o supressió.
  • Dret d’oposició.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de dades de caràcter personal.


Els titulars dels drets obtinguts podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de l’OPEN HOUSE PALMA o al correu electrònic info@openhousepalma.org, incloent en ambdós casos una còpia del DNI o altre document identificatiu equivalent.


Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets, els trobarà a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

5 Conservació

Les dades de caràcter personal seran conservades el temps estrictament necessari, per tal de donar resposta a les consultes o per a la gestió integral fins que cada titular manifesti la seva voluntat del cessament del tractament de les seves dades o per complir amb el termini legal previst per el compliment de determinades obligacions fiscals.

6 Seguretat i actualització

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, OPEN HOUSE PALMA informa que ha adoptat tots els mitjans d’índole tècnica i organitzativa necessària per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua o accés per persones no autoritzades, tal com exigeix la normativa. Tot i així, la seguretat absoluta no existeix.


És important que, per tal de mantenir les seves dades actualitzades, s’informi a OPEN HOUSE PALMA sempre que es produeixin modificacions de les mateixes.

7 Confidencialitat

OPEN HOUSE PALMA informa que les seves dades seran tractades amb el major recel i confidencialitat per tot el personal que intervengui en qualsevol de les fases del seu tractament. No es cediran ni es comunicaran a tercers les seves dades en cap cas, excepte en els casos legalment previstos, o quan l’interessat o interessada ho hagi autoritzat expressament.

8 Canvis en la política de privacitat

OPEN HOUSE PALMA es reserva el dret d’actualitzar, degut a canvis i necessitats legals, així com millorar i introduir canvis en la forma d’oferir i prestar els nostres serveis. Recomanam que visiti i accedeixi la nostra Política de Privacitat periòdicament, per poder tenir accés als darrers canvis que es vagin incorporant. En el cas que aquests canvis tenguin relació amb el consentiment prestat per l’usuari, serà enviada una notificació independent i per separat.


Si durant la lectura ha sorgit en l’usuari o usuària qualsevol dubte o qüestió amb la nostra Política de Privacitat, pot contactar amb nosaltres a través de correu info@openhousepalma.org.